Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2200032) in Vlaanderen in de provincie Limburg. Het overlapt gedeeltelijk met vogelrichtlijngebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof. Het Hageven-De Plateaux en de Achelse Kluis-Leenderbos-Groote Heide (Nederlands Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) zijn grote grensoverschrijdende heide- en bosgebieden[1] met als overkoepelende naam Natuurgrenspark De Groote Heide [2].

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Limburg
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2200032
Foto's
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen

Er komen achttien Europees beschermde habitats voor in het gebied: actief hoogveen, blauwgraslanden, droge heide, droge heide op jonge zandafzettingen, eiken-beukenbossen op zure bodems, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, zure bruingekleurde vennen.

Er komen negenentwintig Europees beschermde soorten voor in het gebied: beekprik, bittervoorn, blauwborst, blauwe kiekendief, boomkikker, boomleeuwerik, bruine kiekendief, drijvende waterweegbree, gevlekte witsnuitlibel, gladde slang, grauwe klauwier, grote modderkruiper, grote zilverreiger, heikikker, ijsvogel, kamsalamander, knoflookpad, laatvlieger, middelste bonte specht, nachtzwaluw, otter poelkikker, porseleinhoen, roerdomp, rosse vleermuis, rugstreeppad, vliegend hert, wespendief, woudaapje, zwarte specht.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Hageven, Kolisbos, Achelse Kluis, Warmbeekvallei, Leenderbos, Beverbeekse Heide, vloeiweiden van Lommel-Kolonie.

Afbeeldingen bewerken

Externe links bewerken