Hoofdmenu openen

Externe beoordeling van Wikipedia pagina'sBewerken

Het lijkt mij nuttig om bepaalde pagina's aan het oordeel van (deskundige) buitenstaanders te onderwerpen. Met name die pagina's die de Wikipediagemeenschap als 'voorbeeldig' beschouwd, nl pagina's die in de etalage staan. Het zou mooi zijn als een dergelijke beoordeling met een daarop volgende verbeterfase vooraf zou gaan aan de nominatie voor de etalage. Niet dat zoiets verplicht moet worden, maar een beoordeling door één of meer deskundige buitenstaanders zou een pré kunnen zijn bij de acceptatie voor de etalage. Hoewel het voor bepaalde onderwerpen niet goed anders voorstelbaar zou zijn, is het niet noodzakelijk dat de beoordelaar(s) een wetenschappelijke achtergrond moeten hebben. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de beoordelaar kennis van zaken heeft. Een beoordeling door buitenstaanders hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot (genomineerde) etalageartikelen: elk artikel zou daarvoor kandidaat kunnen zijn. Een beoordeling zou bij voorkeur niet aangevraagd moeten worden door degeen die een artikel voordraagt voor de etalage. Zij of hij zou een andere wikipediaan kunnen vragen dat te doen. Zijn er bij wikipedia geen anderen die dat kunnen, dan zou de 'auteur'/voordrager dat zelf aan een buitenstaander kunnen verzoeken.

Het resultaat van een beoordeling zou op de OP van de betreffende pagina geplaatst moeten worden en centraal moeten worden aangekondigd. Ten overvloede zouden de belangrijkste bijdragers aan het lemma moeten worden ingelicht.

Het is nuttig dat pagina's steeds aan de hand van vergelijkbare criteria beoordeeld worden. Daartoe zou het handig zijn om over een standaardtekst te beschikken waarin het verzoek tot beoordeling, met uitleg, wordt gedaan. Ik stel daarvoor de in het kader geplaatste tekst voor.

Graag ontvang ik commentaar op de hierboven geschetste procedure en de voorgestelde tekst (vorm en inhoud).


Geachte/Beste ....

Wikipedia is een encyclopedie op internet die wordt gemaakt door vrijwillige medewerkers. Iedereen in de leeftijd van 9 tot 90 jaar (en daarbuiten) kan eraan bijdragen. De bijdragen varieëren van het schrijven van stukken over ingewikkelde en minder ingewikkelde onderwerpen tot het verbeteren van taal- en stijlfouten, ander onderhoudswerk, het leveren van afbeeldingen, etc. 'Vaste (vrijwilige) medewerkers' van Wikipedia hebben een aantal lemma's d.m.v. een soort verkiezing aangewezen als 'voorbeeldpagina's'. Men noemt die pagina's 'etalage artikelen'. Een overzicht van deze pagina's kunt U vinden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etalage

Binnen Wikipedia bestaat de behoefte tot het verbeteren van de kwaliteit. Eén van de middelen daartoe is externe beoordeling. Voor dit doel wil men mensen die een zekere kennis over het betreffende onderwerp hebben, uitnodigen hun mening te geven over een specifieke pagina.

Hierbij vraag ik U of U bereid bent de volgende pagina te beoordelen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/............

Indien Uw antwoord positief is, wat wordt dan van U verlangd?

Wij vragen Uw oordeel, op- en aanmerkingen en aanbevelingen te geven op de inhoud van een bepaalde pagina. Deze gegevens puntsgewijs op schrift te stellen en naar de verstuurder van dit verzoek per e-mail in te leveren. Wij vragen voorts Uw toestemming Uw beoordeling (ongewijzigd) bij de betreffende pagina te plaatsen op een plaats die bereikbaar is voor Wikipedia medewerkers opdat zij er mee aan de slag kunnen. U moet wel aangeven of U Uw tekst onder Uw eigen naam, of anoniem geplaatst wil zien.

Bij een beoordeling kunt U op het volgende letten:

 • Is dit een tekst zoals U die in een encyclopedie verwacht?
 • Wat is Uw algemene indruk.
 • Is de informatie die gegeven wordt juist, staan er inhoudelijke fouten in.
 • Is de tekst helder en begrijpelijk geschreven.
 • Geeft de pagina een goed overzicht van het onderwerp, zijn er aspecten duidelijk onderbelicht
 • Is de informatie enigszins evenwichtig gebracht.
 • Vindt U de gepresenteerde gegevens voldoende onderbouwd, met (indien relevant) literatuurverwijzingen?
 • Wordt voldaan aan conventies en afspraken die binnen het vakgebied gelden.
 • Zijn tekst en afbeeldingen met elkaar in evenwicht. Zijn er teveel of juist te weinig afbeeldingen.
 • Het gaat om een Nederlandstalige encyclopedie: voldoet de pagina aan Nederlandse en/of Vlaamse standaarden (eenheden, maten, standaarden, afspraken, etc.).
 • Zijn taal en stijl voldoende (bedenk hierbij dat Nederlanders en Vlamingen actief meewerken)
 • Heeft U andere opmerkingen en aanbevelingen.

Hoogachtend/Vriendelijke groet, ...... (werkelijke naam)

  Dit is een gebruikersbetoog. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.