Hoofdmenu openen

Blokkade AikoBewerken


Geachte leden van de arbitragecommissie,

Naar aanleiding van een aantal uitspraken over Brya is Aiko één dag geblokkeerd geweest. Over de door mij gevolgde gang van zaken bij het opleggen van deze blokkade is er een discussie ontstaan, waarbij Woudloper op 9 juli schreef: "Als dit verder doorgaat zal ik de arbitragecommissie vragen of er bv. een contactverbod ingesteld kan worden.".

In mijn beleving wordt verder overleg met deze gebruiker over het al dan niet doen van ongefundeerde zware uitlatingen over een ander in ernstige mate gefrustreerd door herhaaldelijk te blijven suggeren dat ik verkeerd zou handelen in dezen. Daarbij zou ik mij schuldig maken aan stalking en misbruik van de aangevraagde en toegekende moderatorbevoegdheden, onder andere. Door alsnog te reageren op de laatste bijdrage op overlegpagina van Aiko zou ik niet alleen de wens van Aiko (om niet meer te reageren) niet respecteren, maar ook hetgeen wat er gesuggeerd wordt bevestigen. Door niet te reageren lijkt het alsof dreigen met arbitragecommissie loont waarbij de suggestie gewekt wordt dat mijn handelswijze zodanig verkeerd zou zijn dat Aiko daartegen beschermd dient te worden. Ik heb besloten om dit - persoonlijke - dilemma te oplossen door datgene wat Woudloper voorstelt zelf bij de arbitragecommissie te neerleggen. Door dit dreigement en de actieve inmenging door Woudloper ben ik niet meer in staat om Aiko de reden voor blokkade en de gevolgde procedure op een rustige en goede manier te uitleggen (artikel 5.2). Binnen het overleg wordt de focus op de zware woorden - reden voor de blokkade - steeds door Aiko en derden verschoven naar andere zaken, waardoor mijn zorgen dat er een herhaling komt overeind blijft. Er is hierbij actief aangestuurd op een conflict, dat echter éénzijdig is gebleven.

Ik beschouw het als mijn taak, als moderator en als gebruiker, om de encyclopedie en haar gemeenschap te beschermen tegen (herhaling van) persoonlijke aanvallen op individuele leden onder andere. Een taak die ik nu niet meer tot een goed einde kan volbrengen in deze specifieke geval. Ik wil met dit verzoek voorkomen dat deze strategie - het actief aansturen op een conflictsituatie met blokkerend moderator - in de toekomst ook met succes op andere moderatoren toegepast gaat worden zodat er met ongewenst gedrag doorgegaan kan worden.

Het is niet ondenkbaar dat ik een totaal verkeerde inschatting heb gemaakt en met de beste bedoelingen actief misbruik heb gemaakt van mijn moderatorbevoegdheden in deze kwestie. Een van de belangrijkste taken van de arbitragecommissie is het beschermen tegen misbruik van knopjes door moderatoren. Om die reden hecht ik veel waarde aan het onafhankelijke oordeel van arbitragecommissie in deze kwestie.

Aiko schreef over Brya onder andere het volgende:

  1. "Beste Woudloper, kan jij je herinneren wanneer je Brya voor het laatst op - ongeveinsd - goede bedoelingen hebt betrapt? - Aiko 9 mei 2013 13:26 (CEST)" [1]
  2. "Niet ieder onkruid wordt onmiddellijk herkend als schadelijk, Josq. Daar gaat de kritiek nu over. Niet iedere trol gaat even transparant te werk. We hebben in het verleden gezien hoe moeilijk het kan zijn een geslepen trol te herkennen. In de tussentijd wordt heel wat schade aangericht. - Aiko 10 mei 2013 12:12 (CEST)" [2]

Ik heb toen besloten om Aiko niet direct te blokkeren naar aanleiding van de uitspraken, maar de uitspraak als persoonlijke aanval te verwijderen en Aiko op diens overlegpagina om onderbouwing te vragen: uitgaand van de goede wil van Aiko is het niet ondenkbaar dat Aiko zijn uitspraken alsnog goed kan onderbouwen. Die onderbouwing kwam er niet, in plaats daarvan werd er aangestuurd op een conflict en mij het volgende gevraagd: "Hou je erbuiten.". In die "emotie" ben ik - in mijn beleving - niet meegegaan, ik bleef er bewust koel onder en bleef bewust boven de kwestie staan. Het ontwijken van het verzoek om onderbouwing en het herhaaldelijk terugplaatsen van de persoonlijke aanvallen waren voor mij voldoende reden om te ingrijpen en Aiko 1) te waarschuwen en vervolgens 2) een blokkade voor de duur van één dag te opleggen.

De bijdragen van Woudloper, met name tijdens de stemming en gericht tegen Brya, lijkt een grote, sturende invloed te hebben gehad op de handelswijze van Aiko, waarbij er een bepaalde wisselwerking ontstond. Ik wil de arbitragecommissie dan ook vragen om bij een eventuele behandeling niet iedere bijdrage los van elkaar of afzonderlijk te beoordelen maar de bijdragen van Aiko en Woudloper in hun totaliteit te beoordelen. In het bijzonder de bijdragen die erop gericht zijn om de beeldvorming rond Brya sterk negatief te beinvloeden, waarbij er ongefundeerde uitlatingen zijn gedaan (framing).

Woudloper doet een aantal aannames met betrekking tot mijn intenties, mijn gedachten en mijn motieven en verwoordt deze aannames zodanig en herhaaldelijk dat deze bij een snelle lezing juist lijken te zijn. Ik wil hierbij benadrukken dat Woudloper mijn intenties niet kan weten, mijn gedachten niet kan lezen en mijn motieven niet kan zien: de door Woudloper aangenomen zaken zijn geen feiten en dienen daarom als zijn mening - die ik niet altijd deel - beschouwd te worden.

Mocht Aiko de toezegging doen geen ongefundeerde zware uitlatingen meer te doen over andere gebruikers (voordat dit verzoek in behandeling is genomen) dan wil ik de arbitragecommissie vragen om dit verzoek alsnog niet in behandeling te nemen. Gedurende de behandeling zal ik mij inspannen om van iedere vorm van reactie of actie richting Aiko te afzien.

Ziet de arbitragecommissie de mogelijkheid om deze zaak in behandeling te nemen en een aantal van de volgende vragen te beantwoorden?

  1. Is er sprake geweest van een persoonlijke aanval en/of een poging tot framen door Aiko richting Brya?
  2. Is er sprake van misbruik, gebruik of anderszins van moderatorbevoegdheden door de blokkade van één dag te opleggen op basis van de bijdragen van Aiko?
  3. Is de arbitragecommissie van oordeel dat Blueknight niet meer dient te reageren op uitlatingen van Aiko, ook niet als deze uitlatingen een verkeerde voorstelling van zaken geven?
  4. Is de arbitragecommissie van oordeel dat een contactverbod voor Blueknight met betrekking tot Aiko, al dan niet bindend, in dezen een passende maatregel is?
  5. Welk advies wil de arbitragecommissie aan betrokkenen meegeven in dezen?
Relevante links

Met vriendelijke groet, BlueKnight 11 jul 2013 22:54 (CEST)


Melding op overlegpagina Woudloper:
Beste Woudloper,

Naar aanleiding van jouw laatste bijdrage op de overlegpagina van Aiko heb ik zonet een verzoek ingediend bij de Arbitragecommissie.

BlueKnight 11 jul 2013 22:57 (CEST)