Hoofdmenu openen

Friesland van A tot Z

Wikimedia-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met de Nederlandse provincie Friesland. Als men een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat mag men dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen neer te zetten.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

BBewerken

 
Stadhuis Bolsward

Baaiduinen - Baard - Baarderadeel - Baarderburen - Baas Boppe Baas - Baburen - Babuurstermolen - Marten Baersma - Baijum - Bakhuizen - Joop Bakker - Bakkeveen - Balg (zandplaat) - Balk - Balkendsterpoldermolen - Ballum - Bantega - Barradeel - Bartlehiem - Basse - Beerenburg - Beers - Beetgum - Beetgumermolen - Beetsterzwaag - Beintemapoldermolen - Bekende Friezen - Bekhof - Belvédère - Gerrit Benner - Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst - Berenburgcup - Jeen van den Berg - Tjalling van den Berg - Bergum - Bergumermeer - Berlikum - Bernlef - Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland - Betterwird - Beuckenswijk - Beurs- en waaggebouw (Leeuwarden) - Christelijk Gymnasium Beyers Naudé - Court Lambertus van Beyma - Het Bildt - Bildts - Bildtse boerderij - Jetske Bilker - Binnema Molen - De Bird (waterschap) - De Bird (windmolen) - Birdaard - Bisdom Groningen-Leeuwarden - Bisdom Leeuwarden - Blauhúster Dakkapel - Blauwe Bos - Blauwhuis (buurtschap) - Blauwhuis (dorp) Blesdijke - De Blesse - Blessum - Blija - Blija Buitendijks - Blokhuispoort - Jan Gelinde van Blom - Willem Boeijenga - Boekelte - Boekhorst - Boelenslaan - Boer (plaats) - Adam de Boer - Cees Rienks de Boer - Helena de Boer - Boijl - Boksum - Bollingawier - Bolsward - Bolswardertrekvaart - Bolswardervaart (Harlingen) - Bonifatius - Boven Tjonger - Sint Bonifatius Hospitaal - Sint-Bonifatiuskerk (Dokkum) - Sint-Bonifatiuskerk (Leeuwarden) - Bonkevaart - Abe Bonnema - Bontebok - Boomsma Distilleerderij - Boornbergum - Boorne - Boornsterhem - Boornzwaag - Borgmolen - Bornmeer - Bornmeer (uitgeverij) - Bornrif (vuurtoren) - Bornrif (zandplaat) - Bornwird - Bornwirdhuizen - Boschplaat - Boteburen - Bovenstverlaat - Bovenveld - Bozum - Brakzand - Brandaris - Jan Brander - Titus Brandsma - Brantgum - Breezand - Breezanddijk - Harke Bremer - Britsum - Britswerd - Joris Pieters van den Broeck - Broek - Broekmolen - Broeksterwoude - Broeresloot (Vierhuis) - Reinder Brolsma - Brongerga - Titia Brongersma - Abe Brouwer - Tsead Bruinja - Klaas Bruinsma - Bruno II - Brunonen - Adriaan Brunsveldt - Liudolf van Brunswijk - Hein Buismanstichting - Buitenpost - Bullemolen - De Burd - Buren (Ameland) - Cornelis van den Burg - Burgwerd - Burum - Buttinga - Bûteheideveld - Buweklooster - Meindert Bylsma

CBewerken

DBewerken

EBewerken

FBewerken

Farsk - Fatum - Faustus te Leeuwarden - Anne Feddema - Federaasje fan Fryske Studinteferienings - Thijs Feenstra - Ferneamde Friezen - Ferwerd - Ferwerderadeel - Ferwoude - Fierljeppen - Filmhuis Leeuwarden - Finkum - Firdgum - Fjirtum - Flansum - FLMD - Fluessen - FNP - Fochteloo - Fochteloërveen - Fochteloërverlaat - Fogelsangh State - Follega - Folsgare - Fonejachtbrug - Fons - Formerum - Koos Formsma - Fosite - Foudgum - Freulepartij - FRAM - Franeker - Franekeradeel - Franekervaart - Frankrijk - Sint-Fredericuskerk - Frederik van Hallum - Cornelis Frederiks - Friens - Fries (taal) - FriesArchiefNet - Fries Film Archief - Fries Genootschap - Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum - Fries Museum - Fries Scheepvaart Museum - Fries Zomerpeil - Fries-Hollandse oorlogen - Friesch Dagblad - Friesche IJsbond - Friesche sagen - Friese Raad voor Heraldiek - Friesche Vlag - Frieschepalen - Friese adelaar - Friese alfabet - Friese Anjer - Friese beweging - Friese boezem - Friese Hempolders - Friese herindeling van 1984 - Friese Kustpad - Friese literatuur - Friese Meren (gebied) - Lijst van Friese meren - Friese nagelkaas - Friese Pers Boekerij - Friese Persprijs - Friese Poort - Friese schuur - Friese staartklok - Friese stoelklok - Friese talen - Trams in Friesland - Lijst van Friese wateren - Friese Wouden - Friesen-droapen - Friesland - Friesland Foods - Friesland in brede zin - Fries-Drentse oorlog - Friezen - Friezenkerk - Frisisme - Froskepôlemolen - Frysk Fanfare Orkest - Frysk Hynder - Frysk Orkest - Frysk Ynternasjonaal Kontakt - Fryske Akademy - Fryske Rie - Fryske Rie foar Heraldyk - It Fryske Boek - It Fryske Gea - Fryske dúmkes - De Fûke - .fy

GBewerken

HBewerken

Haak om Leeuwarden - Foppe de Haan - Haanmeer - Haensmolen - Hainje - Joast Halbertsmapriis - Halfweg (Terschelling) - Hallum - Hallumerhoek - Haneburen - Jan Hannema - Hannemahuis - Hantum - Hantumermolen - Hantumhuizen - Hantumeruitburen - Hardegarijp - Onno Zwier van Haren - Willem van Haren - Van Harenskerk - Harich - Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten - Van Harinxmakanaal - Harkema - Harkemase Boys - Harlingen (gemeente) - Harlingen (stad) - Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek - Harlinger Courant - Harlinger Strand - Harlinger Visserijdagen - Harlingervaart (Bolsward) - Harlingers - Harlingerstraatweg (Leeuwarden) - Harlingertrekvaart - De Harmonie (Leeuwarden) - Harsta State - Hartwerd - Haskerdijken - Haskerhorne - Haskerland - Haskerwijd - Hatsumermolen - Haule - Haulerpolder - Haulerwijk - Haulerwijkstervaart - Havank - Havenkraan (Harlingen) - Hee - Heechhiem (Deinum) - Heechhiem (Goëngahuizen) - Heechhout - Heeg - Heegermeer - Heerenborg c.a. - Heerenveen (gemeente) - Heerenveen (plaats) - sc Heerenveen - Heerenveense Courant - Heeresloot - Heerlijkheid Friesland - Hegewiersterfjild - De Heide (Heerenveen) - It Heidenskip - Heilige Geestkerk - Heina State - Hemelum - Hemelumer Oldeferd - Hempens - Hempensermeer - Hempensermeerpolder - Hempenserpoldermolen - Jacob Hepkema - Mindert Hepkema - Hepkema's Courant - Hemrik - Hemrikerverlaat - Hennaard - Hennaarderadeel - Henshuizen - Herbaijum - Jan Herder - Heringastate - De Hersteller - Hervormde kerk van Aalsum - Het Hooghout - Eeltsje Hettinga - Hiaure - Hichtum - Nynke van Hichtum - Hidaard - Hidaarderzijl - De Hiemerter Mole - Gerrit Hiemstra - Hierum - Hieslum - Hijlaard - Hijum - Johannes Hilarides - Himmole - Himriksmole - Hindeloopen - Hindeloopers - Historisch Centrum Leeuwarden - Hitzum - Hjir - Hoek - Eric Hoekstra - Minne Hoekstra - Rein Jan Hoekstra - De Hoeve - Het Hofland - Henk Hofstra - Hogebeintum - Hogebeintumermolen - Franciscus Holkema - De Holken - Hollanderwijk - Hollum - Holwerd - Frâns Holwerda - Hommerts - Hommerts-Sneek - De Hond (waterschap) - De Hond (windmolen) - hoofdeling - Hoogeduurswoude - Hooglandgemaal - Molen Hoogland - 't Hoogezand - Hoogste gebouwen van Leeuwarden - Hoogzand - De Hoop (Dokkum) - De Hoop (Holwerd) - De Hoop (Roodkerk) - De Hoop (Stiens) - De Hoop (Suameer) - Hoorn - Hoornsterzwaag - Hoptille - Horp - Houkesloot - Lolle van Houten - Ulbe van Houten - Houtigehage - Anno Houwing - Hoytema State - Huins - Huinsermolen - Jopie Huisman - Jopie Huisman Museum - Saakje Huisman - Huize Voormeer - Arjan Hut

IBewerken

JBewerken

KBewerken

De Kaai - Kaard - Kaatsen - Nanne Kalma - Kameleondorp - Kampen (Wonseradeel) - Katlijk - Het Katlijker Schar - Kerk aan de Fok - Kerken in Friesland - Kerk van Buitenpost - Kerstvloed - Atje Keulen-Deelstra - Kiesterzijl - Ebbing Kiestra - De Kievit - Kimswerd - Jitske Kingma - Kingmatille (buurtschap) - Kingmatille (windmolen) - Kinnum - Kistwurk - Klaarkamp - Klaarkampstermolen - De Klaver - Klazinga - Eelco Nicolaas van Kleffens - Kleifries - Kleilânsmole - Klein Groningen - Kleine Gaastmeer - De Kleine Molen - Kleinegeest - Kleistreek - Kleiterpstermolen - De klokken van Sint Odolf - Klokkenstoelen in Friesland - Klooster-Lidlum - Simke Kloostermanpriis - Kloosters in Friesland - Kneppelfreed - De Knipe - Koartwâld (molen) - KNKB - Jacobus Knol - De Knolle - Knooppunt Drachten - Knooppunt Joure - Knooppunt Heerenveen - Knottekistje - Koegelwieck (natuurgebied) - Koegelwieck (schip uit 1992) - Koehool - De Koelanden - De Koerier - Koffiemolen - Koevordermeer - Kolderwolde - Kollum - Kollumer oproer - Kollumerland c.a. - Kollumerpomp - Kollumerpompsters - Kollumers - Kollumerzwaag - Kolonelsdiep - Konijnenbuurt - Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden - Marten van der Kooij - Kooihuizen - Kooiplaats - Jack Kooistra - Jan Kooistra - Theodorus van Kooten - Kootstertille - Kop-hals-rompboerderij - Koperative Utjowerij - Kornwerderzand - De Korenaar (Sexbierum) - Kortehemmen - Koudenburg - Koudum - Koufurderrige - Haije Kramer - Sven Kramer - Yep Kramer - Kramersmolen - Krips en Molenaar - Doutzen Kroes - Henk Kroes - Jaap Krol - Jan Kromkamp - Kroonpolders - Kruiskerk - Kruiswaterbrug - Krúsrak - Kubaard - Kuise zusterkoeken - Kwartieren van Friesland

LBewerken

MBewerken

NBewerken

OBewerken

PBewerken

QBewerken

RBewerken

SBewerken

Jan Cornelis Pieter Salverda - Sandfirden - Willem Santema - Saterfries - Saterland - Sceatta - Grytsje Schaaf - Sjoerd van der Schaaf - Ype Schaaf - Schalsum - Schalsumermolen - Scharl - Scharneburen - Scharnegoutum - Scharnegoutum c.a. - Scharsterbrug - Scharsterland - Scharsterrijn - Scharsterrijnbrug - Scherpenzeel - Scheene - Scheenesluis - Schettens - Schieringers - Schiermonnikoog (gemeente) - Schiermonnikoog (NP) - Schiermonnikoogs - Schierstins - Schillaard - Schingen - Schipsloot Schittrum - Schotanusatlas - Elske Schotanus - Schoterland - Schoterlandse Compagnonsvaart - Schoterzijl - Schottelenburg - Schouw (Gaasterland-Sloten) - Schraard - Schrappinga - Hotze Schuil - Fedde Schurer - Fedde Schurerpriis - Oan Schylge - Klasina Seinstra - Sensmeer - Sexbierum - Sevenwolden - Siegerswoude (Opsterland) - Sijbrandaburen - Sijbrandahuis - Marten Sikkema - Simmer 2000 - Simonszand - Sint Annaparochie - Sint Antonius Ziekenhuis (Sneek) - Sint Jacobiparochie - Sint Nicolaasga - Sint Piter - Sint-Radboudkerk (Jorwerd) - Sint Thomasluiden - Sintjohannesga - Sipelsneon - Jan Sipkema - Sjûkelân - SKS - De Skarmolen - Skarrenmolen - Skoattertsjerke - Skoatterwâld - Skoatterwâld - Skûtsje - Skûtsjesilen - Slachtedijk - Slachtemarathon - Slag aan de Boorne - Slag bij Boksum - Slag bij Warns - Slag in de Rondte - Slagdijkstermolen - Slappeterp - Slauerhoff - Slijkenburg - De Slikwerker - Sloten - Slotermeer - De Slotplaats - Sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen - Sluis Ezumazijl - Sluis Gorredijk - Sluis Makkum - Sluis Workum - Sluis I - Sluis II - Sluis III - Sluizen en stuwen in Friesland - Smalle Ee - Smallebrugge - Smallingerland - Jacobus Q. Smink - Snakkerburen - Sneek (gemeente) - Sneek (stad) - Sneeker Oudvaart - Sneekermeer - Sneekweek - Sneker Vijfga - Snekers - Snikzwaag - De Snip - Albertina Soepboer - Sondel - Gerben Sonderman - Sonnega - Sonnema Berenburg - Spanga - Spannenburg (brug) - Spannenburg (buurtschap) - Spannum - Hylke Speerstra - Spitsendijk - Spoorlijn Franeker-Tzummarum - Spoorlijn Groningen - Heerenveen - Spoorlijn Harlingen-Nieuwe Schans - Spoorlijn Harlingen-Stiens - Spoorlijn Leeuwarden-Anjum - Spoorlijn Leeuwarden-Stavoren - Spoorlijn Leeuwarden-Zwolle - Spoorwegstations in Friesland - Sportpark Leeuwarderweg - Sportstad Heerenveen - Sportvereniging Friesland - Staatslijn A - Staatslijn B - Sportpark Noord - Stabij - Stadhuis (Bolsward) - Stadhuis (Dokkum) - Stadhuis (Franeker) - Stadhuis (Harlingen) - Stadhuis (Hindeloopen) - Stadhuis (IJlst) - Stadhuis (Leeuwarden) - Stadhuis (Sloten) - Stadhuis (Sneek) - Stadhuis (Stavoren) - Stadhuis (Workum) - Stadhuizen in Friesland - Stadsfries - Enno Doedes Star - Station Heerenveen - Stattum - Stavoren - Steenhuistermolen - Steggerda - Auke Stellingwerf - Stellingwerfs - Stellingwerven - De stem van marteling - Steven Sterkprijs - Stichting Alde Fryske Tsjerken - Stichting De Fryske Mole - Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân - Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel - Stichting Pantera - Stienen Man - Stiens - Stifting Fryske Aksje - stins - Stokersverlaat - Stormvloed van 838 - Stormvloed van 1196 - Stormvloed van 1214 - Stormvloed van 1219 - Stormvloed van 1825 - Stortum - Striep - Stroobos - Stroobossertrekvaart - Suameer - Suawoude - suikerbrood - De Sulveren Roas - Sunderum - Surhuisterveen - Surhuizum - Swarte Prinsch - Sweachmermolen - Swichum - R.P. Sybesma - Sybrandy's Ontspanningspark

TBewerken

UBewerken

VBewerken

Vaardeburen - De Valom - De Veenhoop - Veenklooster - Veenwouden - Veenwoudsterwal - Akky van der Veer - Veerdienst Enkhuizen-Stavoren - Veerdiensten in Friesland - Veerpont De Burd - Vegelinsoord - Veiligheidsregio Fryslân - Riemer van der Velde - Rink van der Velde - Rink van der Veldepriis - Veneburen - Venekoten - Doete Venema - Venus (uitgeverij) - Tj. Venstra Ozn. - VEONN - De Verbinding - Vereniging van Friese Journalisten - Pieter Verhoeff - De Verwachting - Simon Vestdijk - RSG Simon Vestdijk - Vesuvius - Vetkopers - Victor - Vierhuis (De Friese Meren) - Vierhuis (Leeuwarden) - Vierhuizen - Vijfhuis - Vijfhuizen (Dongeradeel) - Vijfhuizen (Ferwerderadeel) - Vinkega - Visbuurt - Vissersmonument Paesens-Moddergat - Vissersramp Paesens-Moddergat - Sint-Vituskerk - Vlag van Friesland - Vlag van Kollumerland - Vlie - Vliegbasis Leeuwarden - Vliegveld Ameland - Vliegveld Drachten - Vliehors - Vlieland (eiland) - Vlieland (gemeente) - Vlielands - Vlieterpen - De Vlijt - De Volharding - Volkslied van Friesland - Anne Vondeling - Voorheen Molen Schokker - Voormalige gemeenten in Friesland - Voormalig post- en telegraafkantoor (Leeuwarden) - Hein Vos - Vosseburen - Vosseburenverlaat (sluis) Jacob Vredeman - Abe de Vries - Nyk de Vries - Theun de Vries - Tjerk Hiddes de Vries - Hidde Sjoerds de Vries - Vredeman de Vriesprijs - Willemien Vroegindeweij - Vrouwbuurstermolen - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Het Vrouwtje van Stavoren - Vuurduin - Vuurtorens in Friesland - Vuurtoren van Harlingen - Vuurtoren van Lemmer - Vuurtoren van Stavoren - Vuurtoren van Workum

WBewerken

Waag (Dokkum) - Waag (Franeker) - Waag (Hindeloopen) - Waag (Langweer) - Waag (Leeuwarden) - Waag (Makkum) - Waag (Oldeboorn) - Waag (Workum) - Waaggebouwen in Friesland - Waaxens (Dongeradeel) - Waaxens (Littenseradeel) - Waddenvereniging - Waddenzee - Wadlopen - Anne Wadman - Wagenborg - Jannes van der Wal - Sjirk de Wal - Wâldrock - Wâldwei - Wandelroute E9 - Wanswerd - Wapen van Dokkum - Wapen van Friesland - Wapen van Heerenveen - Warfstermolen - Warga - Wargaastermeer - Warns - Warstiens - Wartena - Waskemeer - Wassermann - Waterschap Abbega - Waterschap Deinum - Waterschap Friens - Waterschap Hatzum - Waterplak - Waterpoort (Sneek) - Watertorens in Friesland - Weduwe Joustra - Pieter Weening - Folkert van der Wei - Weidum - Welgelegen - Welsrijp - Weper - Weperbult - Sint-Werenfriduskerk - West aan Zee - West-Terschelling - Westereenders - Westergeest - Westergo - Westerkwartiers - Westerlauwers Fries - Westerlauwers Friesland - Westerlittens - Westermeer - De Westermolen - Westernijkerk - Westdongeradeel - Westhem - Westhoek - Rense Westra - Weststellingwerf - West-Vlieland - Wetsens - Wetterhoun - Wetterskip Fryslân - Wexalia - De Weyert - Wiebe Wieling - Wier - Larry van Wieren - Wierum - Harm Wiersma - Wieuwerd - Schelte Tjerks Wiglema - Wijckel - Wijde Ee (Smallingerland) - Wijde Wijmerts - Wijnaldum - Wijnjeterp - Wijnjeterpverlaat - Wijnjeterpverlaat (sluis) - Wijnjewoude - Sito Wijngaarden - Wijns - Wijnsermolen - Wijtgaard - De Wilgen - Piter Wilkens - Willem Lodewijk van Nassau - Willemstad - Willibrord - Sint-Willibrorduskerk - Harmen Wind - Windlust (Burum) - Windlust (Noordwolde) - Windlust (Wolvega) - Windmolens in Friesland - Windmotor Aegum - Windmotor Baijum - Windmotor Barfjild - Windmotor Birdaard - Windmotor Blesdijke - Windmotor Britswerd - Windmotor Broek - Windmotor Cornjum - Windmotor Edens - Windmotor Eernewoude 1, 2, 3 & 4 - Windmotor Ferwerd - Windmotor Garijp - Windmotor Goingarijp - Windmotor Hartwerd - Windmotor De Hoeve - Windmotor IJsbrechtum - Windmotor Itens - Windmotor Jorwerd - Windmotor Jousterp - Windmotor De Knijpe - Windmotor Koudum 1 & 2 - Windmotor Lindevallei - Windmotor De Meenthe - Windmotor Mirns - Windmotor Nieuwebrug - Windmotor Nijeholtpade - Windmotor Nijetrijne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 & 9 - Windmotor Oldeberkoop - Windmotor Oldeholtpade - Windmotor Oldelamer 1, 2, 3, 4, 5 & 6 - Windmotor Oosternijkerk - Windmotor Oudega - Windmotor Rinsumageest - Windmotor Ruigahuizen - Windmotor Scharsterbrug - Windmotor Sijbrandahuis - Windmotor Sint Nicolaasga - Windmotor Spanga - Windmotor Stroobos - Windmotor Uitwellingerga 1 & 2 - Windmotor Terhorne 1 & 2 - Windmotor Teroele - Windmotor Tijnje - Windmotor Tirns - Windmotor De Veenhoop - Windmotor Weidum 1 & 2 - Windmotor Wirdum - Windmotoren in Friesland - Winsum - Wirdum - Sint-Wirokerk - Witmarsum - Witte Brekken - Witte en Zwarte Brekken en Oudhof - Witte Wijk - Witveen - Henk Wolf - Wolmerum - Wolvega - Wolsum - Wommels - Wonder te Lidlum - Wonneburen - Wons - Wonseradeel - Workum - Workumermeer - Worp van Thabor - Woudagemaal - Woudfries - Woudsend - Wouterswoude - WTC Leeuwarden - Geert Aeilco Wumkes - Wumkes.nl - Wyldemerk - Wymbritseradeel

XBewerken

YBewerken

ZBewerken