FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

organisatie uit België
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw werd opgericht op 1 januari 2008. Het is de fusie en de opvolger van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Het steunpunt is gevestigd in Brussel. De bij het publiek bekendste activiteit van FARO is de coördinatie van de jaarlijkse Erfgoeddag.

FARO is een intermediaire organisatie, dat wil zeggen het bevindt zich als een makelaar tussen enerzijds de Vlaamse overheid, die het erfgoedbeleid bepaalt en vormgeeft, en anderzijds het cultureel-erfgoedveld: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, volksculturele organisaties, expertisecentra, enz. De organisatie biedt inhoudelijk strategische en praktische steun aan de cultureel-erfgoedsector. Dat wil ook zeggen dat FARO geen subsidies geeft. FARO heeft in het Cultureel-erfgoeddecreet (2007, herziening in 2012) drie belangrijke taken toebedeeld gekregen:

  • Praktijkontwikkeling. Hiermee wordt bedoeld “het leveren van een bijdrage aan een continue ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld en het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast onderzoek”. Dit omvat onder meer de permanente veldanalyse (het zogenaamde PRISMA-onderzoek), de actieve deelname aan en/of het initiëren van uiteenlopende vernieuwende (onderzoeks-)projecten, bv. rond e-cultuur, behoud en beheer en tal van andere thema’s.
  • Praktijkondersteuning: dat staat voor: “het leveren van een actieve dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, management, publieksopbouw en –participatie, internationale samenwerking”. FARO vult dit concreet in door de organisatie van vormingsactiviteiten, het verlenen van advies en begeleiding op maat, het beheer van een bibliotheek- en documentatiecentrum, de uitgave van handleidingen en het beheer van een website, enz.
  • Beeldvorming en communicatie: “het organiseren en coördineren van activiteiten en initiatieven die de kennis over het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedorganisaties in het cultureel-erfgoedveld, bij de publieke opinie, de overheid en in het buitenland bevorderen en die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere cultuurparticipatie.” Zo coördineert FARO de jaarlijkse Erfgoeddag, geeft het faro | tijdschrift over cultureel erfgoed uit, een driemaandelijkse tijdschrift. Ten slotte biedt FARO via de Erfgoedkaart[1] een portaal voor het in cultureel erfgoed geïnteresseerde publiek. Hierop staan zo’n 1700 erfgoedorganisaties en –instellingen verenigd.

FARO is gehuisvest in de Priemstraat 51 te 1000 Brussel, België.

Externe linkBewerken