Eigenwaarde (wiskunde)

wiskunde

In de lineaire algebra is een eigenvector van een lineaire transformatie (operator) een vector, anders dan de nulvector, die door de transformatie slechts van grootte veranderd wordt. Het beeld van een eigenvector onder de transformatie is een veelvoud van de vector zelf. De vermenigvuldigingsfactor heet eigenwaarde van de transformatie. In toepassingen in de natuurwetenschappen heet de eigenvector, die bij een eigenwaarde hoort, ook wel eigentoestand daar het een bijzondere toestand van het beschreven systeem betreft.

De term "eigen" komt uit het Duits, waar het dezelfde betekenis heeft als in het Nederlands. Ook in het Engels zegt men "eigen". Hilbert gebruikte in 1904 deze terminologie voor het eerst (er was een eerder verwant gebruik door Helmholtz). In oudere verwijzingen wordt wel de term "karakteristiek" gebruikt, wat nog terugkomt in de benaming "karakteristieke polynoom".

DefinitieBewerken

Zij   een lineaire transformatie van de vectorruimte  . Een scalair   (lambda) heet 'eigenwaarde' van  , als er een vector   is waarvoor geldt:

 

Alle vectoren   waarvoor deze relatie geldt, worden eigenvectoren genoemd. De verzameling van alle eigenvectoren corresponderend met een vaste eigenwaarde  , is samen met de nulvector een lineaire deelruimte van  , de eigenruimte behorend bij de eigenwaarde  .

EigenschapBewerken

De transformatie   heeft een eigenwaarde 0 dan en slechts dan als   niet injectief is.

Eigenvectoren in eindigdimensionale vectorruimtenBewerken

Indien de vectorruimte   waarop de lineaire transformatie   werkt, eindigdimensionaal is, kan de afbeelding door een vierkante matrix   voorgesteld worden. De scalair   is een eigenwaarde van   als:

 

Hier staat   voor de eenheidsmatrix van orde gelijk aan de dimensie   van   en "det" voor determinant. Deze determinant is een  -de-graads polynoom in  , de karakteristieke polynoom. Deze heeft precies   complexe wortels, waarvan er overigens sommige kunnen samenvallen (meervoudig nulpunt van een polynoom). Bij een reële matrix moet onderscheiden worden of het scalairenlichaam de reële of de complexe getallen is. In het eerste geval zijn alleen de reële wortels eigenwaarden, anders allemaal. Vaak wordt het scalairenlichaam niet expliciet vermeld en beschouwt men een reële matrix bij de bespreking van de eigenwaarden impliciet als (een speciaal geval van) een complexe matrix.

Een eigenvector bij de eigenwaarde   is dan een vector ongelijk aan de nulvector, die aan de vergelijking

 

voldoet.

MultipliciteitBewerken

De 'geometrische multipliciteit' van een eigenwaarde   is de dimensie van de eigenruimte. Deze is kleiner dan of gelijk aan de multipliciteit van de eigenwaarde als wortel van de karakteristieke polynoom, die de 'algebraïsche multipliciteit' van de eigenwaarde wordt genoemd.

Eenvoudig voorbeeldBewerken

In 2 dimensies kan een spiegeling om de x-as geschreven worden als

 

Deze matrix heeft twee verschillende eigenwaarden, namelijk 1 en −1. De eigenvectoren die corresponderen met deze eigenwaarden zijn alle punten op de x-as en de y-as, deze worden immers op een veelvoud van zichzelf afgebeeld.

  en
 

De eerste eigenvector   (een punt op de x-as) wordt op zichzelf afgebeeld, dus vermenigvuldigd met een factor (eigenwaarde) +1, de tweede eigenvector   (een punt op de y-as) wordt gespiegeld, dus vermenigvuldigd met een factor −1. In de gebruikelijke notatie wordt dit:

 
 

Voorbeeld van reële matrix met niet-reële eigenwaardenBewerken

De matrix

 

beschrijft als reële matrix een draaiing van het reële vlak over een hoek van 90 graden, en heeft bij scalairenlichaam   dus geen eigenwaarden. Bij scalairenlichaam   heeft de matrix de eigenwaarden   en  '.

Eigenwaarden in oneindig-dimensionale vectorruimtenBewerken

In toepassingen op oneindigdimensionale reële of complexe ruimten zal men vaak een geschikte topologische structuur kiezen op de onderliggende vectorruimte, en zal men onderzoeken of   een inverse lineaire transformatie heeft die continu is in de gegeven topologie. Vaak is de topologische structuur afkomstig van een volledige norm: het spectrum van lineaire operatoren in Banachruimten is uitvoerig bestudeerd in de functionaalanalyse.

Het spectrum van een lineaire transformatie   van een topologische vectorruimte is de verzameling complexe getallen   met de eigenschap dat   niet bestaat als continue lineaire transformatie.

Eigenwaarden behoren tot het spectrum, maar niet elke spectraalwaarde is een eigenwaarde. Voor compacte operatoren in een Banachruimte bestaat het spectrum evenwel geheel uit geïsoleerde eigenwaarden van eindige multipliciteit.

ToepassingenBewerken

Spectrale decompositieBewerken

Soms kan men aantonen dat de vectorruimte een basis heeft die volledig uit eigenvectoren van de gegeven lineaire transformatie bestaat. In zulke gevallen kan de afbeelding voorgesteld worden door een diagonaalmatrix, door de eigenvectoren te gebruiken als nieuw coördinatenstelsel. Een dergelijke basis bestaat als de multipliciteit van elke eigenwaarde 1 is, of, in het algemeen, wanneer de dimensie van elke eigenruimte gelijk is aan de multipliciteit van de corresponderende eigenwaarde. Dit noemt men de spectrale decompositie van de matrix.

Diagonalisatie is niet altijd mogelijk, zelfs niet als men over de complexe getallen werkt. Wel kan men de lineaire afbeelding herleiden tot een matrix die voornamelijk gevuld is met nullen, behalve op de hoofddiagonaal en de bovenste nevendiagonaal, waar de elementen verschillend van nul kunnen zijn.

In het bovenstaande voorbeeld heeft de matrix al deze eenvoudige gedaante, maar wanneer we te maken hebben met een grote hoeveelheid, gedeeltelijk gecorreleerde informatie in meerdere dimensies is het erg nuttig de matrix in deze eenvoudige vorm te schrijven. Een dergelijke methode wordt in de statistiek toegepast op correlatiematrices van statistische gegevens. Deze methode heet hoofdcomponentenanalyse.

Als een complexe vectorruimte voorzien is van een inproduct, een hilbertruimte is, bestaan de begrippen loodrechte stand en isometrische lineaire transformatie. Er bestaat dan en slechts dan een orthonormale basis van eigenvectoren, als de gegeven lineaire transformatie normaal is, dat wil zeggen commutatief met haar Hermitisch toegevoegde ten opzichte van het inproduct.

Toepassingen in de natuurkundeBewerken

De eigenwaarden en eigenvectoren vinden hun toepassing in de trillingstechniek. Als de bewegingsvergelijkingen van een meerdimensioneel massa-veer systeem in matrixnotatie worden opgeschreven, komen de eigenvectoren overeen met de eigentrillingen, en daarmee met de resonantiebeweging van het systeem. De eigenwaarden zijn dan gelijk aan het kwadraat van de resonantiefrequenties in radialen per seconde.

Deze matrices worden al gauw zeer groot, zodat er software nodig is om de eigenwaarden te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met de eindige-elementenmethode.

Eigenwaarden en spectraalwaarden nemen een belangrijke plaats in in de kwantummechanica, waar elke meetbare grootheid gerepresenteerd wordt als een lineaire operator en de spectraalwaarden van deze operator corresponderen met de mogelijke gemeten waarden van die grootheid.

Zie ookBewerken

  • eigenface, een toepassing van eigenvectoren op gezichtsherkenning.