Draagkracht van de Aarde

De draagkracht van de Aarde staat voor het aantal personen en organismen die het systeem Aarde kan voorzien in hun behoeften.

De draagkracht van de Aarde of van een ecosysteem is het vermogen van het systeem Aarde, respectievelijk het ecosysteem om biologische soorten te kunnen voorzien in hun bestaan; dat wil zeggen ervoor te zorgen dat de leefomgeving hen op een lange termijn kan voorzien van een habitat, voldoende voedsel, water en andere levensbehoeften.

De term wordt in de milieuwetenschappen gebruikt om aan te geven dat de grondstoffen op de Aarde eindig zijn en ook het vermogen om bijvoorbeeld vervuilende stoffen te absorberen beperkt is. In de ecologie wordt ermee aangegeven of het ecosysteem kan voorzien in het benodigde aanbod van voedsel, zodanig dat de geografische factoren en de abiotische milieufactoren geschikt blijven voor het overleven van de populatie van de betrokken soort.

Als de populaties van soorten toenemen, neemt de druk op de omgeving toe, onder andere door intensief gebruik. De populatiegrootte neemt weer af als de populatie de draagkracht overschrijdt. Dit als gevolg van een aantal factoren afhankelijk van de betrokken soort. Voorbeelden zijn onvoldoende ruimte, zonlicht en voedsel. De draagkracht van een omgeving varieert en kan ook veranderen in de tijd. Een van de soorten die de Aarde moet voorzien in zijn behoeften is de mens. Behoeften van de mens zijn bijvoorbeeld schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, medische zorg en onderdak. Wetenschappers berekenen elk jaar in welke mate de draagkracht van de aarde wordt overschreden door de gestegen consumptie van energie en andere grondstoffen en de toegenomen vervuiling. Deze overschrijding van de draagkracht van de aarde wordt weergegeven in de Earth Overshoot Day.

De draagkracht staat voor het aantal personen en organismen die het systeem Aarde kan voorzien in hun behoeften, zonder dat er significante negatieve effecten zijn op het gegeven organisme en zijn omgeving. De relatie tussen draagkracht en populatiegrootte is echter niet eenduidig. De Amerikaanse bioloog en demograaf Paul R. Ehrlich laat in zijn IPAT-formule zien dat de mate van welvaart en toegepaste technologieën invloed hebben op de totale milieubelasting van de mens:

Impact (milieudruk) = Population (populatiegrootte) * Affluence (welvaart per hoofd van de bevolking) * Technology (technologie)

De milieudruk neemt toe naarmate er meer mensen de Aarde bevolken, zij meer consumeren en minder efficiënte technologie gebruiken. Het is onjuist om de draagkracht direct te koppelen aan het aantal mensen dat de Aarde bevolkt, omdat de milieudruk van mensen evenzeer afhangt van hun levenswijze.

Zie ookBewerken