Defence-in-depth

Defence-in-depth is de basis van de nucleaire veiligheidscultuur, dit is het geheel van maatregelen die tijdens de ontwerpfase, bouw, exploitatie en ontmantelingsfase genomen worden om de werknemers, de bevolking en het milieu tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling te beschermen. Het principe bestaat erin om meerdere onafhankelijke en redundante verdedigingslagen te voorzien, zodat technische, menselijke en organisatorische tekortkomingen of fouten gecompenseerd kunnen worden. Er worden daarom meerdere onafhankelijke en redundante verdedigingslagen voorzien zodat geen enkele laag, hoe robuust en veilig ook, uitsluitend zorgt voor de veiligheid van de installatie.

Defence-in-depth bestaat uit drie barrières:

  • preventie van problemen, door een goed ontwerp;
  • toezicht op de installatie, zodat fouten snel opgemerkt worden en problemen vermeden kunnen worden;
  • mogelijkheden om problemen die toch zouden optreden, op te lossen.

Een andere mogelijkheid om deze 3 barrières in te vullen is de volgende:

  • Ontwerp: door het ontwerp van de centrale dat ervoor zorgt dat de fysieke barrières intact kunnen blijven.
  • Werkwijzen: door het bestaan van procedures en het correct gebruik ervan.
  • Gedrag: door het nemen van maatregelen tegen menselijke factoren die fouten in de hand werken.

Situaties waarbij een verdedigingslaag aangetast wordt, geven aanleiding tot een melding op de INES-schaal.

Zie ookBewerken