De meest recente biografieën van Chinese hoogwaardigheidsbekleders

De meest recente biografieën van Chinese hoogwaardigheidsbekleders (Chinees: 最新支那要人傳, Japans: 最新支那要人伝) is een verzameling biografieën van prominente personen in de Republiek China, tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog samengesteld in Japan door Asahi Shimbun.[1] Het naslagwerk, gepubliceerd op 2 februari 1941, verwijst naar 343 toenmalige hoogwaardigheidsbekleders in de Kwomintang en de Nationalistische regering, de Communistische Partij van China, het pro-Japanse Wang Jingwei-regime en Mengjiang, en individuele politici en beroemdheden.[2]

De meest recente biografieën van Chinese hoogwaardigheidsbekleders
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 最新支那要人传
Traditioneel 最新支那要人傳
Pinyin Zuìxīn Zhīnà Yàorén Zhuàn
Wade-Giles Tsui-hsin Chih-na Yao-jen Chuan
Japans 最新支那要人伝
Rōmaji Saishin Shina Yōjin Den

Een digitalisering van het naslagwerk is te vinden op de website van de bibliotheek van het Japanse parlement.[3] Hieronder volgt de volledige lijst met biografieën.

Biografieën

bewerken

1 tot 25

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
1   阿勒坦鄂齊爾 Alataneqier
2   殷汝耕 Yin Rugeng
3   殷同 Yin Tong
4   于學忠 Yu Xuezhong
5   于品卿 Yu Pinqing
6   于右任 Yu Youren
7   烏古廷 Wu Guting
8   衛立煌 Wei Lihuang
9   袁禮敦 Yuan Ludeng
10   閻錫山 Yan Xishan
11   王揖唐 Wang Yitang
12   王蔭泰 Wang Yintai
13   王永泉 Wang Yongquan
14   王家楨 Wang Jiazhen
15   王景岐 Wang Jingqi
16   王曉籟 Wang Xiaolai
17   王克敏 Wang Kemin
18   王纘緒 Wang Zuanxu
19   王修 Wang Xiu
20   王樹翰 Wang Shuhan
21   王樹常 Wang Shuchang
22   王世杰 Wang Shijie
23   王正廷 Wang Zhengting
24   王靖國 Wang Jingguo
25   王造時 Wang Zaoshi

26 tot 50

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
26   王大楨 Wang Dazhen
27   王寵惠 Wang Chonghui
28   王伯群 Wang Boqun
29   王陸一 Wang Luyi
30   汪時璟 Wang Shijing
31   汪精衛 Wang Zhaoming
32   汪祖澤 Wang Zuze
33   汪道源 Wang Daoyuan
34   翁照垣 Weng Zhaoyuan
35   翁文灝 Weng Wenhao
36   歐大慶 Ou Daqing
37   恩克巴圖 Enkebatu
38   温世珍 Wen Shizhen
39   溫宗堯 Wen Zongyao
40   何應欽 He Yingqin
41   何鍵 He Jian
42   何香凝 He Xiangning
43   何成濬 He Chengjun
44   何素璞 He Supu
45   何庭流 He Tingliu
46   何東 He Dong
47   何佩瑢 He Peirong
48   何廉 He Lian
49   夏奇峰 Xia Qifeng
50   夏恭 Xia Gong

51 tot 75

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
51   夏肅初 Xia Suchu
52   夏晋麟 Xia Jinlin
53   贾士毅 Jia Shiyi
54   賀國光 He Guoguang
55   贺耀组 He Yaozu
56   郭衛民 Guo Weimin
57   郭泰祺 Guo Taiqi
58   郭沫若 Guo Moruo
59   郭爾卓爾札普 Guoerzhuoerzhapu
60   岳開先 Yue Kaixian
61   甘介侯 Gan Jiehou
62   甘乃光 Gan Naiguang
63   關麟徴 Guan Linzheng
64   顔惠慶 Yan Huiqing
65   魏道明 Wei Daoming
66   居正 Ju Zheng
67   許繼祥 Xu Jixiang
68   許修直 Xu Xiuzhi
69   許少榮 Xu Shaorong
70   許崇灝 Xu Chonghao
71   許崇清 Xu Chongqing
72   許崇智 Xu Chongzhi
73   許世英 Xu Shiying
74   金永昌 Jin Yongchang
75   金馥生 Jin Fusheng

76 tot 100

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
76   金問泗 Jin Wensi
77   虞和德 Yu Hede
78   嚴家熾 Yan Jiachi
79   胡適 Hu Shih
80   胡文虎 Hu Wenhu
81   胡霖 Hu Lin
82   顧維鈞 Gu Weijun
83   顧祝同 Gu Zhutong
84   顧孟餘 Gu Mengyu
85   吳鶴齡 Wu Heling
86   吳敬恆 Wu Jingheng
87   吳思豫 Wu Siyu
88   吳忠信 Wu Zhongxin
89   吳鼎昌 Wu Dingchang
90   吳鐵城 Wu Tiecheng
91   孔祥熙 Kong Xiangxi
92   江亢虎 Jiang Kanghu
93   江朝宗 Jiang Chaozong
94   香翰屏 Xiang Hanping
95   高一涵 Gao Yihan
96   高冠吾 Gao Guanwu
97   高宗武 Gao Zongwu
98   黃炎培 Huang Yanpei
99   黃季陸 Huang Jilu
100   黃琪翔 Huang Qixiang

101 tot 125

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
101   黄旭初 Huang Xuchu
102   項英 Xiang Ying
103   谷鐘秀 Gu Zhongxiu
104   谷正綱 Gu Zhenggang
105   谷正鼎 Ku Cheng-ting
106   谷正倫 Ku Cheng-lun
107   蔡廷鍇 Cai Tingkai
108   蔡培 Cai Pei
109   施肇基 Alfred Sao-ke Sze
110   謝冠生 Xie Guansheng
111   朱家骅 Zhu Jiahua
112   朱桂山 Zhu Guishan
113   朱經農 Zhu Jingnong
114   朱紹良 Zhu Shaoliang
115   朱深 Zhu Shen
116   朱霽青 Zhu Jiqing
117   朱德 Zhu De
118   朱樸 Zhu Pu
119   朱履龢 Zhu Lühe
120   周恩來 Zhou Enlai
121   周化人 Zhou Huaren
122   周家彥 Zhou Jiayan
123   周啟剛 Zhou Qigang
124   周鯁生 Zhou Gengsheng
125   周作人 Zhou Zuoren

126 tot 150

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
126   周作民 Zhou Zuomin
127   周震麟 Zhou Zhenlin
128   周佛海 Zhou Fohai
129   周隆庠 Zhou Longxiang
130   諸青來 Zhu Qinglai
131   徐永昌 Xu Yongchang
132   徐謙 Xu Qian
133   徐源泉 Xu Yuanquan
134   徐淑希 Xu Shuxi
135   徐謨 Xu Mo
136   徐良 Xu Liang
137   邵力子 Shao Lizi
138   松津旺楚克 Songjin Wangchuke
139   商震 Shang Zhen
140   章士釗 Zhang Shizhao
141   章乃器 Zhang Naiqi
142   焦易堂 Jiao Yitang
143   蔣介石 Jiang Jieshi
144   蒋作賓 Jiang Zuobin
145   蔣廷黻 Jiang Tingfu
146   蔣鼎文 Jiang Dingwen
147   蔣夢麟 Jiang Menglin
148   蕭吉珊 Xiao Jishan
149   蕭同茲 Xiao Tongzi
150   聶其杰 Nie Qijie

151 tot 175

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
151   植子卿 Zhi Ziqing
152   岑德廣 Cen Deguang
153   秦汾 Qin Fen
154   鄒韜奮 Zou Taofen
155   鄒琳 Zou Lin
156   鄒魯 Zou Lu
157   成仿吾 Cheng Fangwu
158   齊燮元 Qi Xieyuan
159   石星川 Shi Xingchuang
160   石友三 Shi Yousan
161   薛岳 Xue Yue
162   錢永銘 Qian Yongming
163   錢大鈞 Qian Dajun
164   蘇體仁 Su Tiren
165   宋靄齡 Song Ailing
166   宋慶齡 Song Qingling
167   宋子文 Song Ziwen
168   宋子良 Song Ziliang
169   宋美齡 Song Meiling
170   曹浩森 Cao Haosen
171   曹若山 Cao Ruoshan
172   曹汝霖 Cao Rulin
173   曾擴情 Zeng Kuoqing
174   曾養甫 Zeng Yangfu
175   孫科 Sun Ke

176 tot 200

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
176   孫連仲 Sun Lianzhong
177   太虛 Taixu
178   戴英夫 Dai Yingfu
179   戴傳賢 Dai Chuanxian
180   卓特巴札普 Zhuo Shihai
181   達賴喇嘛 14e dalai lama
182   覃振 Qin Zhen
183   鈕永建 Niu Yongjian
184   褚民誼 Chu Minyi
185   刁作謙 Diao Zuoqian
186   刁敏謙 Diao Minqian
187   張維翰 Zhang Weihan
188   張蔭梧 Zhang Yinwu
189   張英華 Zhang Yinghua
190   張嘉璈 Zhang Jia'ao
191   張嘉森 Zhang Junmai
192   張學良 Zhang Xueliang
193   張群 Zhang Qun
194   張繼 Zhang Ji Minguo
195   張國燾 Zhang Guotao
196   張熾章 Zhang Jiluan
197   張治中 Zhang Zhizhong
198   張人傑 Zhang Jingjiang
199   張仁蠡 Zhang Renli
200   張東蓀 Zhang Dongsun

201 tot 225

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
201   張道藩 Zhang Daofan
202   張發奎 Zhang Fakui
203   趙毓松 Zhao Yusong
204   趙祺 Zhao Qi
205   趙正平 Zhao Zhengping
206   趙戴文 Zhao Daiwen
207   趙丕廉 Zhao Pilian
208   沈鈞儒 Shen Junru
209   沈覲鼎 Shen Jinding
210   沈鴻烈 Shen Honglie
211   沈士遠 Shen Shiyuan
212   沈嗣良 Shen Siliang
213   陳介 Chen Jie
214   陳其采 Chen Qicai
215   陳儀 Chen Yi
216   陳玉銘 Chen Yuming
217   陳果夫 Chen Guofu
218   陳群 Chen Qun
219   陳公博 Chen Gongbo
220   陳光甫 Chen Guangfu
221   陳濟棠 Chen Jitang
222   陳樹人 Chen Shuren
223   陳紹寬 Chen Shaokuan
224   陳誠 Chen Cheng
225   陳中孚 Chen Zhongfu

226 tot 250

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
226   陳調元 Chen Diaoyuan
227   陳獨秀 Chen Duxiu
228   陳布雷 Chen Bulei
229   陳孚木 Chen Fumu
230   陳銘枢 Chen Mingshu
231   陳友仁 Chen Youren
232   陳立夫 Chen Lifu
233   陳廉仲 Chen Lianzhong
234   丁惟汾 Ding Weifen
235   丁其昌 Ding Qichang
236   丁默邨 Ding Mocun
237   丁玲 Ding Ling
238   程潛 Cheng Qian
239   程天放 Cheng Tianfang
240   鄭毓秀 Zheng Yuxiu
241   杜運宇 Du Yunyu
242   杜月笙 Du Yuesheng
243   唐仰杜 Tang Yangshe
244   唐生智 Tang Shengzhi
245   陶希聖 Tao Xisheng
246   陶克陶 Tao Ketao
247   陶履謙 Tao Luqian
248   湯恩伯 Tang Enbo
249   湯爾和 Tang Erhe
250   湯澄波 Tang Chengbo

251 tot 275

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
251   湯良禮 Tang Liangli
252   董顯光 Dong Xianguang
253   董康 Dong Kang
254   鄧穎超 Deng Yingchao
255   鄧錫侯 Deng Xihou
256   德王 De Wang
257   任援道 Ren Yuandao
258   巴薩爾 Basaer
259   馬寅初 Ma Yinchu
260   馬永魁 Ma Yongkui
261   馬君武 Ma Junwu
262   馬鴻逵 Ma Hongkui
263   馬仲英 Ma Zhongying
264   馬超俊 Ma Chaojun
265   馬良 Ma Liang
266   馬麟 Ma Lin
267   白雲梯 Bai Yunti
268   白崇禧 Bai Chongxi
269   柏文蔚 Bai Wenwei
270   莫德惠 Mo Dehui
271   潘毓桂 Pan Yugui
272   潘芸閣 Pan Yunge
273   潘雲超 Pan Yunchao
274   潘公展 Pan Gongzhan
275   馮玉祥 Feng Yuxiang

276 tot 300

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
276   馮節 Feng Jie
277   繆斌 Miao Bin
278   富双英 Fu Shuangying
279   傅作義 Fu Zuoyi
280   傅式說 Fu Shiyue
281   傅宗耀 Fu Xiaoan
282   補英達賴 Puyingdalai
283   方宗鰲 Fang Zong'ao
284   彭學沛 Peng Xuepei
285   彭東原 Peng Dongyuan
286   彭德懷 Peng Dehuai
287   鮑文樾 Bao Wenyue
288   茅盾 Mao Dun
289   穆湘玥 Mu Xiangyue
290   毛澤東 Mao Zedong
291   俞鴻鈞 Yu Hongjun
292   俞飛鵬 Yu Feipeng
293   熊式輝 Xiong Shihui
294   余漢謀 Yu Hanmou
295   余晉龢 Yu Jinhe
296   姚作賓 Yao Zuobin
297   葉恭綽 Ye Gongchuo
298   葉劍英 Ye Jianying
299   葉楚傖 Ye Chucang
300   葉挺 Ye Ting

301 tot 325

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
301   葉蓬 Ye Feng
302   楊杰 Yang Jie
303   楊虎 Yang Hu
304   楊虎城 Yang Hucheng
305   楊庶堪 Yang Shukan
306   楊森 Yang Sen
307   羅文幹 Luo Wengan
308   雷壽榮 Lei Shourong
309   李煜瀛 Li Shizeng
310   李漢魂 Li Hanhun
311   李錦綸 Li Jinlun
312   李根源 Li Genyuan
313   李濟深 Li Jishen
314   李士群 Li Shiqun
315   李思賢 Li Sixian
316   李守信 Li Shouxin
317   李聖五 Li Shengwu
318   李祖虞 Li Zuyu
319   李宗仁 Li Zongren
320   李道軒 Li Daoxuan
321   李品仙 Li Pinxian
322   李銘 Li Ming
323   李烈鈞 Li Liejun
324   劉郁芬 Liu Yufen
325   劉紀文 Liu Jiwen

326 tot 343

bewerken
Foto Naam
(Chinees)
Naam
(romanisatie)
326   劉峙 Liu Zhi
327   劉尚清 Liu Shangqing
328   劉瑞恆 Liu Ruiheng
329   劉文輝 Liu Wenhui
330   劉文島 Liu Wendao
331   龍雲 Long Yun
332   梁寒操 Liang Hancao
333   梁鴻志 Liang Hongzhi
334   梁漱溟 Liang Shuming
335   林語堂 Lin Yutang
336   林汝珩 Lin Ruheng
337   林森 Lin Sen
338   林祖涵 Lin Boqu
339   林柏生 Lin Bosheng
340   林彪 Lin Biao
341   盧鏡如 Lu Jingru
342   盧用川 Lu Yongchuan
343   鹿鍾麟 Lu Zhonglin