College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

overheidsagentschap in Nederland

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) binnen de Rijksoverheid, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CBG beoordeelt en bewaakt de balans tussen de werkzaamheid en de bijwerkingen en risico's, en de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Het CBG is medeverantwoordelijk voor de geneesmiddelentoelating in de Europese Unie en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt.

Het kantoor in Utrecht.

Het College wordt conform de Geneesmiddelenwet benoemd door de minister van VWS en bestaat uit artsen, apothekers en andere wetenschappers.

Het agentschap CBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, en voor de geneesmiddelenbewaking in Nederland. De veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens wordt ook door het CBG beoordeeld.

Het CBG beheert de Geneesmiddeleninformatiebank, de officiële bron van informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten.

Het CBG werkt nauw samen met ketenpartners en het zorgveld[1], waaronder de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Zorginstituut Nederland (ZIN)[2], de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Bijwerkingencentrum Lareb, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de KNMP[3], het NHG, Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Hartstichting[4] en het Nivel.

Het CBG is onderdeel van het Europese netwerk van medicijnagentschappen. Het netwerk krijgt voor de geneesmiddelenbeoordeling medewerking en ondersteuning van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA).

Het CBG is in 1963 opgericht na de zogenaamde ‘softenon affaire’ waarbij het gebruik van thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap zeer schadelijk was voor de ongeboren vrucht. Sindsdien gelden er strenge eisen wat betreft werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van medicijnen.

In 2017 startte het CBG het Programma Goed Gebruik dat tot doel heeft het goed medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zorgverleners en patiënten staat hierbij centraal.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken