Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100040) in Vlaanderen. Het gebied beslaat 4280 hectare en ligt in de vallei van de Grote Nete, in het zuidoosten van de provincie Antwerpen. Het landschap bestaat uit een valleigebied dat zich uitstrekt van de bron tot de middenloop van de Grote Nete met de aanliggende rivierduinen, heide, graslanden, enkele boskernen en de depressies van de Langdonken en het Goor.

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100040
Foto's
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

In het gebied komen zeventien Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, droge heide op jonge zandafzettingen,, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen.

Er komen negen Europees beschermde soorten voor in het gebied: beekprik, bittervoorn, drijvende waterweegbree, kamsalamander,kleine modderkruiper, laatvlieger, meervleermuis, poelkikker, rosse vleermuis. In de Grote Nete en haar zijbeken vinden we nog trajecten met helder, zuurstofrijk water waarin de grootste populatie van beekprik in Vlaanderen rondzwemt. Ook de kleine modderkruiper en rivierdonderpad komen er voor. In de vennen van het Goor en de Langdonken komt drijvende waterweegbree voor. De Langdonken zijn bovendien de laatste groeiplaats in Vlaanderen van Spaanse ruiter, een typische soort van blauwgraslanden.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Selguis, het Grote Netewoud, Bels Broek, De Vloyen, Griesbroek, Malesbroek, Wilders, Scheps, Keiheuvel, De Most, De Vennen, Trichelbroek, Zammelsbroek, Varendonk, Witbergen, Keiheuvel, Bel, Scherpenbergen, Langdonken, Het Goor, Asbroek en Prinsenbos.

In het LIFE+-project 'Grote Netewoud' wil men de verschillende natuurgebieden opnieuw met elkaar verbinden en waar mogelijk broekbossen herstellen.[1][2]

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin