De boekwaarde is de waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen.

Voor veel balansposten is de boekwaarde ook de werkelijke waarde. Bijvoorbeeld een banktegoed van 100 euro is ook daadwerkelijk dat bedrag waard.

Bij een aantal bezittingen kan de boekwaarde fors afwijken van de werkelijke waarde. Dit kan het geval zijn bij onder meer vastgoed en aandelenpakketten. Vastgoed (gebouwen) kunnen bijvoorbeeld nagenoeg zijn afgeschreven, maar wel een aanzienlijke waarde hebben. Aandelen kunnen tegen een lage (aanschaf)waarde in de boeken staan maar op de beurs veel waard zijn.

Als de boekwaarde van een bezitting wordt verhoogd, is sprake van een boekwinst.

Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Dit is bij veel ondernemingen het geval. Het omgekeerde komt minder vaak voor. Het uit goedkoopmansgebruik (art. 3.25 IB) begrip voorzichtigheidsbeginsel schrijft voor dat bezittingen die minder waard zijn dan de boekwaarde moeten worden gewaardeerd tegen de (lagere) marktwaarde. Een onderneming mag zich dus niet rijker rekenen dan zij is.