Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied

natuurdoeltype

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied is een natuurdoeltype en komt voor in het rivierengebied en in het zeekleigebied. In sommige gevallen komt het voor in afgesloten zeearmen en oeverlanden. Het vergt een vochtige tot droge grond en diepe grondwaterstand, een zwak zure tot neutrale bodem die zwak eutroof is. Een oppervlakte van minstens 0,5 hectare is vereist om het in stand te houden.

PlantengemeenschappenBewerken

Binnen het natuurdoeltype bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied kunnen verschillende plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Duin-struisgras-associatie Festuco-Galietum veri
Associatie van vetkruid en tijm Sedo-Thymetum pulegioidis
Associatie van sikkelklaver en zachte haver Medicagini-Avenetum pubescentis
Glanshaver-associatie Arrhenatheretum elatioris
Kamgrasweide Lolio-Cynosuretum
Rompgemeenschap met weidegeelster van de glanshaver-orde -
Rompgemeenschap met Grote vossestaart en Echte koekoeksbloem van het Verbond van Grote vossestaart/de Pijpestrootje-orde -
Associatie van dauwbraam en marjolein Rubo-Origanetum
Associatie van waterpeper en tandzaad Polygono-Bidentetum
Kweekdravik-associatie Bromo inermis-Eryngietum campestris
Wormkruid-associatie Tanaceto-Artemisietum
Rompgemeenschap met Wilde cichorei van de Wormkruid-orde/de Glanshaver-orde -
Kruisbladwalstro-associatie Urtico-Cruciatetum laevipedis

SubtypeBewerken

Het natuurdoeltype kent vier subtypen die verschillen qua soortensamenstelling en qua fysische gesteldheid.