Apostel

Iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden
(Doorverwezen vanaf Apostel (christelijk))
Zie Apostel (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Apostel.
Deel van een serie artikelen over het
christendom
Christendom
Pijlers
Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

De term apostel wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.[1]

Jezus Christus predikt zijn discipelen (meester van de Reichenauer school, ca. 1010)

Herkomst van de termBewerken

De term apostel is ontleend aan het Koinè: ἀπόστολος, apóstolos. In het oude Griekenland en het hellenisme had deze term geen betekenis van "boodschapper" of "gezant", maar was een nautische term die een vrachtschip of een oorlogsboot aanduidde. In de Septuagint komt echter de verwante term ἀποστελλω, apostéllō voor, waarin wel de gedachte van een gezant wordt aangeduid, in het Hebreeuws aangeduid met termen die zijn afgeleid van de wortel šlḥ.[2] De term apostéllō wordt ook in het Nieuwe Testament gebruikt (zo'n 135 keer), maar als het gaat om zenden met autoriteit, zoals wanneer Jezus zegt: "de Vader heeft mij gezonden",[3] wordt daar het eveneens verwante woord πεμπώ, pémpō gebruikt.

Aan het gebruik van de term apóstolos in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat deze wordt gebruikt om iemand aan te duiden die met gedelegeerde autoriteit handelt. De vorm is Grieks, de inhoud Hebreeuws. Vooral het gebruik in Johannes 13:16 bevestigt dit: "een afgezant (ἀπόστολος, apóstolos) [is] niet meer dan wie hem zendt".[4]

De twaalf apostelenBewerken

Volgens de christelijke traditie zond Jezus discipelen uit om zijn boodschap te verspreiden. Twaalf van hen, die tot de binnenste kring van Jezus' aanhangers behoorden, worden van de overige volgelingen van Jezus onderscheiden doordat zij "De Twaalf" genoemd worden (de twaalf apostelen, de twaalf discipelen, de twaalf leerlingen). De eerste historische verwijzing naar "de twaalf" staat in 1 Korintiërs 15:5: "[Jezus] is verschenen aan Kefas [de apostel Petrus] en vervolgens aan de twaalf".[5] Volgens de synoptische evangeliën werden zij door Jezus zelf als apostel aangesteld.[1] Er moet echter worden opgemerkt dat na hun terugkomst[6] zij weer werden aangeduid als discipelen in deze evangeliën. Er kan niet met zekerheid worden gezegd dat "de twaalf" en "de apostelen" synoniemen waren,[4] hoewel Matteüs 10:1,2,5 hier wel op lijkt te duiden.

In het Evangelie volgens Johannes ontbreekt de aanduiding apostel of een opsomming van "de twaalf". In dat evangelie treedt een zekere Natanaël op,[7] die in de synoptische evangeliën ontbreekt. Hij wordt geen apostel genoemd, maar is wel in hun gezelschap na de opstanding van Jezus.[8] In de parallelle episode in Handelingen wordt in zijn plaats Bartolomeüs opgevoerd.[9]

Een van de twaalf, Judas Iskariot, beroofde zichzelf van het leven nadat hij Jezus verraden had. Volgens Handelingen werd hij opgevolgd door Mattias, waardoor het aantal weer op twaalf kwam. Bij de overweging wie de plaats van Judas kon innemen, werd het criterium gedefinieerd: "een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde".[10] Ook in de nieuwe samenstelling wordt gesproken van "de twaalf apostelen".

In de traditie van na het Nieuwe Testament begonnen de twaalf apostelen toen Jezus niet meer in hun midden was, met het verspreiden van het evangelie buiten de gebieden die al tijdens Jezus' leven waren bereikt.

De traditionele lijst van "de twaalf apostelen"Bewerken

Na de toetreding van Mattias waren de apostelen (in alfabetische volgorde):

 1. Andreas (broer van Simon Petrus)
 2. Bartolomeüs
 3. Filippus
 4. Jakobus (zoon van Alfeüs)
 5. Jakobus de Meerdere (zoon van Zebedeüs, met zijn broer bijgenaamd Boanerges, "zonen van de donder")
 6. Johannes (zoon van Zebedeüs, met zijn broer bijgenaamd Boanerges, "zonen van de donder")
 7. Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Rechtvaardige)
 8. Matteüs (ook wel Levi genoemd)
 9. Mattias (nam na de hemelvaart de plaats in van Judas Iskariot)
 10. Simon Petrus (Petrus is een vertaling van zijn bijnaam Kefas)
 11. Simon (met vaak als toevoeging "de Zeloot" of "de IJveraar")
 12. Thomas

De apostelen in de christelijke kerkBewerken

Vroege kerkBewerken

In de vroege kerk was er geen overeenstemming of de vrijgevallen plaats van Judas Iskariot werd opgevuld door Mattias of door Paulus. In de vroege kerk werd namelijk veel waarde gehecht aan de parallel van twaalf apostelen met de twaalf stammen van Israël[11] en werd daarom óf Paulus óf Mattias als apostel erkend en de andere niet.[12] In Paulus' verslag (dat ouder is dan Handelingen) noemt hij zichzelf expliciet apostel,[13] maar hij was geen metgezel van Jezus geweest, wat volgens Handelingen een criterium was.[10] Van Mattias was verder echter niets bekend en nog bij Clemens van Alexandrië klinkt twijfel door of Mattias wel de twaalfde apostel was.[14]

Al in het midden van de eerste eeuw ontwikkelde de term apostel zich naar een algemener aanduiding van iemand die aangewezen was om een specifieke taak te vervullen. Zo werden ook Jakobus,[15][16] Barnabas,[17] Andronikus en de vrouw Junia[18] aangeduid als apostel, net als Titus,[19] Epafroditus, de "ἀπόστολος, apostolos, apostel van de Filippenzen"[20] en een brede groep christenen.[21] Eén keer wordt ook Jezus zelf een apostel genoemd.[22]

Latere traditieBewerken

In de christelijke traditie worden de twaalf apostelen als de grondleggers van de kerk beschouwd. Daarom noemt deze kerk zich in haar geloofsbelijdenis ook graag een apostolische kerk. Dit verwijst naar de leer van de kerk (die zou conform de leer van de apostelen zijn). In het rooms-katholicisme wordt ook verwezen naar een bevoegdheidsoverdracht die zou hebben plaatsgevonden door de apostel Petrus aan de bisschop van Rome. Deze ontleent zijn gezag dus aan de veronderstelde apostolische successie.

Orthodoxe kerkBewerken

In de orthodoxe kerken is er een traditie dat er zeventig apostelen waren (of 72), gebaseerd op de uitzending die wordt vermeld in Lucas 10. De namen van de oorspronkelijke zeventig apostelen zijn onbekend omdat velen Jezus al verlieten voordat hij stierf.[23]

Hippolytus van Rome maakte een vroege lijst van de zeventig apostelen, maar deze werd als dubieus beschouwd en daarom als appendix bij zijn werken gevoegd.[24] De lijst van Dorotheus van Tyrus werd over het algemeen als leidend beschouwd.[25] Deze lijst werd opgenomen in het 7e-eeuwse Chronicon Paschale, een universele kroniek van de wereld. De lijst kende echter fouten, waaronder vier namen die dubbel werden opgenomen. Uiteindelijk was het Dimitri van Rostov die in zijn Levens der heiligen de lijst met zeventig namen publiceerde die in de Orthodoxe kerk over het algemeen wordt aanvaard.

  Zie de categorie Apostles van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.