Afbeelding (wiskunde)

wiskunde

In de wiskunde is het begrip afbeelding de verzamelingtheoretische interpretatie van het begrip functie. Omdat afbeeldingen gedefinieerd kunnen worden voor willekeurige verzamelingen, kan het begrip afbeelding ook gezien worden als een generalisatie van het begrip functie, dat gewoonlijk zo gedefinieerd is dat een functie altijd getallen als resultaat heeft.

gebruikelijke notatie voor " beeldt af op ".
voorbeeld van een afbeelding

Informeel gesproken is een afbeelding een voorschrift dat aan ieder element van een verzameling een element uit een (andere) verzameling toevoegt. Zo'n toevoeging laat zien hoe sommige elementen uit een verzameling afhankelijk zijn van de elementen uit een andere (of dezelfde) verzameling. Omdat de wiskunde onder andere zulke afhankelijkheden onderzoekt, is een afbeelding een belangrijk basisbegrip.

Definitie

bewerken

Een afbeelding   is een tweeplaatsige relatie   tussen twee verzamelingen   en   met de eigenschap dat aan ieder element   precies één element  , het beeld van  , wordt gekoppeld. Men noteert de afbeelding als

 

of ook als

 

en het unieke element   dat door   aan het element   wordt toegevoegd als  . De verzameling   heet het domein (of definitiegebied) van  ; de verzameling   wordt wel het codomein genoemd. Met het bereik   van   wordt de deelverzameling van   aangeduid die bestaat uit de beelden van de elementen van  .

Een afbeelding is dus hetzelfde als een functie. De keuze van de term wordt soms bepaald door het soort afbeelding, zie onder. Zie ook onder bij "Volledige afbeelding".

Ruimere definitie

bewerken
  Zie Partiële functie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Soms wordt een afbeelding gedefinieerd als een partiële functie. Dat wil zeggen dat een afbeelding een tweeplaatsige relatie   is waarvan   en   willekeurige verzamelingen zijn en   een deelverzameling is van het cartesisch product  , met de eigenschap dat voor alle   en   geldt:

als   en ook   dan is  .

Aan alle elementen uit   wordt ten hoogste één element uit   gekoppeld.

Het drietal in de definitie wordt ook wel in een andere volgorde genoemd, namelijk als het drietal   in plaats van  .

Terminologie

bewerken

Als   een afbeelding is, wordt   de grafiek van   genoemd. De verzameling   heet het definitiegebied of het domein van   en   het codomein van  . Men zegt ook dat   een afbeelding van   naar   is. Van   zegt men dat het toepassen van   op   als resultaat   heeft, of dat   door   op   afgebeeld wordt. Het element   heet het beeld van   onder  .

Het beeld van een deelverzameling van het domein, in plaats van elementen uit het domein, is ook gedefinieerd. Als  , dan is het beeld van   onder   de deelverzameling   van   die bestaat uit de beelden van de elementen uit  

 

Men zegt dat  de verzameling   afbeeldt op de verzameling  , als  .

De deelverzameling   van het codomein wordt het bereik of ook eenvoudigweg het beeld van   genoemd.

Een element   in het domein dat afgebeeld wordt op het element  , dus waarvoor geldt:

 

wordt een origineel van   genoemd. De verzameling originelen van   wordt genoteerd als:

 

Ook voor een deelverzameling   wordt de verzameling originelen van de elementen in   genoteerd als:

 

en het origineel van   genoemd.

De elementen van het domein   heten de originelen of argumenten van  .

Notatie

bewerken

Voor iedere afbeelding   geldt het volgende:

 • Het domein   van   wordt genoteerd als  .
 • Het codomein   van   wordt genoteerd als  .
 • Als   een argument van   is, wordt het beeld van   onder   genoteerd als   of  .
 • Als  , wordt het beeld van   onder   genoteerd als   of   .
 • Als  , wordt het origineel van   onder   genoteerd als  .
 • Als  , wordt het origineel van   onder   genoteerd als   of  .
 • In plaats van  , schrijft men ook  .

Meerplaatsige afbeeldingen

bewerken

Een meerplaatsige afbeelding is, informeel gesproken, een afbeelding die meer dan één argument nodig heeft om zijn resultaat te bepalen. Een tweeplaatsige afbeelding neemt twee argumenten, een drieplaatsige afbeelding neemt er drie, enzovoort. Een nulplaatsige afbeelding is een constante. De afbeelding   is bijvoorbeeld drieplaatsig.

Er is geen wezenlijk verschil tussen een eenplaatsige en een meerplaatsige afbeelding, want meerdere argumenten kunnen als tupel worden samengevoegd tot één argument. Wat dan overblijft is een onderscheid in notatie: met twee argumenten, zoals  , of met één argument,   met  , of  . De notaties   en   kunnen, zolang dit geen verwarring geeft, ook door elkaar gebruikt worden, zodat de langere notatie   niet nodig is.

Als het domein een cartesisch product   is, dan worden   en   ook wel de domeinen van   genoemd. De overige terminologie past zich hierop aan. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat   een tweeplaatsige afbeelding over   en   is.

Eigenschappen van afbeeldingen

bewerken

Zij   een afbeelding.

 •   heet surjectief als alle elementen uit het codomein een beeld zijn van een element in het domein, dus als er voor iedere   een   is met  
Het bereik van een surjectieve afbeelding is gelijk aan zijn codomein:  .
 •   heet injectief als twee verschillende elementen uit het domein ook verschillende beelden hebben, dus als voor alle   geldt:
 
 •   heet bijectief als   zowel surjectief als injectief is.
Een bijectieve afbeelding wordt wel een een-op-een-correspondentie genoemd.

Als er op zowel   als   een topologie gedefinieerd is, dan is ook de volgende eigenschap gedefinieerd.

 •   heet continu als het origineel van elke open deelverzameling van het codomein een open deelverzameling van het domein is, dus als voor elke   geldt: als   open is in  , is   open in  .

Deze eigenschappen zijn ook op meerplaatsige afbeeldingen gedefinieerd, waarbij met domein het volledige cartesische product bedoeld wordt.

Operaties op afbeeldingen

bewerken

Restrictie en extensie

bewerken

Voor een afbeelding   en een deelverzameling   van het domein heet de afbeelding

 
 

de restrictie van   tot  . Informeel gesproken is de restrictie van een afbeelding het resultaat van het inperken van zijn domein.

Als   een restrictie van   is, heet   een extensie van  .

Compositie of samenstelling

bewerken
  Zie ook: Functiecompositie

Van de afbeeldingen   en   is de afbeelding   bepaald door

 

de compositie of samenstelling van   en  . Informeel betekent   dat   het beeld is van   nadat eerst   daarop is toegepast en op het beeld   daarvan   wordt toegepast.

Compositie van afbeeldingen is associatief: Voor alle afbeeldingen  ,   en   geldt:

 .

Daarom wordt voor deze samenstelling meestal simpelweg   geschreven.

Inverse

bewerken
  Zie ook: Inverse

Voor een bijectieve afbeelding   heet de afbeelding   gedefinieerd door:

 

de inverse van  .

De inverse van   beeldt ieder element uit de beeldverzameling van   af op het origineel daarvan.

De inverse   is ook bijectief en er geldt

 

Identieke afbeelding

bewerken

Op iedere verzameling is een afbeelding te definiëren die elk element op zichzelf afbeeldt. Deze afbeelding heet de identieke afbeelding van die verzameling. De formele definitie luidt:

Voor een verzameling   heet de afbeelding   gedefinieerd door

 

de identieke afbeelding van  .

Elke identieke afbeelding is bijectief.

Voor iedere bijectieve afbeelding   geldt:

 

Operatie

bewerken

Een afbeelding is als een operatie te zien en omgekeerd. Meestal betekent het gebruik van het woord 'operatie' dat het domein en het codomein dezelfde verzamelingen zijn of, in het geval van  -plaatsige operaties, dat het domein een  -dimensionaal cartesisch product van het codomein is.

Het symbool waarmee een operatie aangeduid wordt, heet de 'operator' en de argumenten van een operatie worden 'operanden' genoemd. Dit heet infixnotatie. Bij tweeplaatsige operaties heeft het 'operatie' ook een algebraïsche connotatie. Men spreekt bijvoorbeeld van associatieve en commutatieve operaties of definieert op algebraïsche wijze equivalentie tussen uitdrukkingen met bepaalde operaties erin.

Er bestaan ook operaties op afbeeldingen. Zo is compositie een tweeplaatsige operatie op afbeeldingen, met ∘ als operator. Het bepalen van de inverse van een afbeelding is een eenplaatsige operatie op afbeeldingen en het symbool   kan opgevat worden als een operator die in suffixnotatie geschreven wordt.

Afbeelding versus functie

bewerken

Gewoonlijk onderscheidt de afbeelding zich van de functie doordat de afbeelding een fundamenteler (en jonger) begrip is. Functies zijn in deze lezing een speciaal soort afbeeldingen, namelijk afbeeldingen die getallen opleveren of, preciezer geformuleerd, afbeeldingen waarvan het codomein een Lichaam (Ned) / Veld (Be) is, maar vaak zijn functie en afbeelding synoniemen en worden dan min of meer gelijk op dezelfde manier gedefinieerd als in dit artikel.

Het komt ook voor dat functie en afbeelding niet synoniem zijn, maar dat de functie gedefinieerd wordt zoals de afbeelding in dit artikel en dat met afbeelding een specifiek soort functie bedoeld wordt. In deze lezing kan met afbeelding onder andere volledige functie, volledige en injectieve functie, lineaire functie of continue functie bedoeld worden. Dit gebruik van de woorden functie en afbeelding is vooral in de Angelsaksische literatuur gebruikelijk.

Literatuur

bewerken