1-deceen

chemische verbinding

Deceen is een alkeen met formule C10H20. Het is dus een keten van tien koolstofatomen met een dubbele binding.

1-deceen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-deceen
Algemeen
Molecuulformule C10H20
IUPAC-naam 1-deceen
Molmassa 140,27 g/mol
SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
CAS-nummer 872-05-9
PubChem 13381
Vergelijkbaar met 1-octeen, 1-noneen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H226 - H304 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P301+P310 - P331 - P501
Omgang Aanraking met ogen en huid vermijden, niet inademen, niet roken.
Opslag Opslaan op koele, droge en goed geventileerde plaats.
EG-Index-nummer 212-819-2
VN-nummer 1993
ADR-klasse 3295
LD50 (ratten) >10000 oraal mg/kg
LD50 (konijnen) >10000 dermaal mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,74 g/cm³
Smeltpunt −66,3 °C
Kookpunt 172 °C
Vlampunt 44 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 235 °C
Dampdruk 230 Pa
Oplosbaarheid in water 0,000115 g/L
Goed oplosbaar in ethanol, di-ethylether
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 5,12
Viscositeit 1,09 Pa·s
Brekingsindex 1,4214 (589 nm, 20 °C)
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Er bestaan veel isomeren van al naargelang de plaats van de dubbele binding en de vertakkingen van de molecule. Enkel 1-deceen, dus met de dubbele binding op plaats 1 is industrieel van belang. Het is een alfa-alkeen en dient als monomeer in copolymeren en dient voor productie van epoxides, amines, oxo alcoholen, synthetische smeermiddelen, synthetische vetzuren en gealkyleerde aromatische koolwaterstoffen.

Productie van 1-deceen gebeurt ofwel door oligomerisatie van ethyleen ofwel met een Ziegler-Natta-katalysator ofwel door Fluid catalytic cracking van residu's van de petrochemie.

1-Deceen is ook aangetoond in de bladeren en de wortels van de plant Farfugium japonicum en is ook gevonden als een afvalproduct bij de vertering van n-decaan door micro-organismen.